Menu

Matrix Net Call ได้รับเลือกเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ในการเข้าร่วมโครงการ depa Mini Transformation Voucher สนับสนุนเงินให้เปล่า 10,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa) และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SMEsด้วย “depa Mini Transformation Voucher” เพื่อดำเนินงานในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC

โดยได้รับสมัครผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะต้องเป็นสินค้าและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในของบริษัท อาทิเช่น ระบบ ERP, CRM, POS, HRM เป็นต้นทั้งนี้มีผู้ประกอบการฯ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย และมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้จำนวน 36 ราย

โดย Matrix Net Call เป็นหนึ่งในสินค้าและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ของบริษัท เมทริกซ์ บิสิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ในการเข้าร่วมโครงการ depa Mini Transformation Voucher ในครั้งนี้เป็นลำดับที่ 2

โครงการ depa Mini Transformation Voucher จะสนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่า สูงสุดจำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท

คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Matrix Net Call

Matrix Net Call เราช่วยให้คุณมีระบบโทรศัพท์สำนักงานอัจริยะ ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างลูกค้า และภายในองค์กร พร้อมระบบ Call Center(คอลเซ็นตอร์)ของคุณเอง พร้อมเชื่อมต่อระบบ CRM ได้ภายใน 7 วัน