Menu

"การสื่อสาร" หัวใจสำคัญของการสร้าง "Brand Image"

“การสื่อสาร” พูดคุย รับฟังลูกค้า หัวใจสำคัญ การสร้าง Brand ปัจจัยของการสร้างแบรนด์ คือ การเลือกสื่อสารจุดเด่นหรือแก่นของข้อมูลเพื่อนำมาสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์ให้ประสบควาามสำเร็จต้องสร้างความแตกต่างที่มีไปจากคู่แข่งขัน

ควรสื่อสารมากกว่าประโยชน์ใช้สอยปกติ เน้นที่ความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ให้เกิดเอกลักษณ์และไม่สับสน และนี่อาจเป็น 4 เทคนิคง่ายๆ ที่จะสามารถสร้างแบรนด์ของเราให้เกิดได้

  1. สร้าง Unique Characterให้กับแบรนด์
  2. ตั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
  3. ใส่ใจลูกค้า เลือกช่องทางติดต่อกับที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  4. เพิ่มคุณค่าของสินค้าด้วยกระบวนการต่างๆ ของแบรนด์ เช่น มีศูนย์บริการ ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาลูกค้า

การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ใช่เพียงแต่การสร้างชื่อยี่ห้อหรือตราสัญลักษณ์ แต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าขององค์กรต่อลูกค้าหรือสังคม และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ไม่ใช่เพียงแต่การมองจากมุมภายในขององค์กรเพียงอย่างเดียว ต้องมีการพิจารณาสิ่งแวดล้อมและหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอก

สื่อที่ใช้จะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์และใช้ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะว่าควรจะสื่อข้อมูลใดให้กลุ่มไหน และส่งด้วยวิธีอย่างไรให้สอดคล้องกับรูปแบบของการบริหารที่มีขอบข่ายหน้าที่ชัดเจน

ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วย จึงจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อองค์กรสินค้า บริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา:
businesslinx.globallinker

คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Matrix Net Call

Matrix Net Call เราช่วยให้คุณมีระบบโทรศัพท์สำนักงานอัจริยะ ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างลูกค้า และภายในองค์กร พร้อมระบบ Call Center(คอลเซ็นตอร์)ของคุณเอง พร้อมเชื่อมต่อระบบ CRM ได้ภายใน 7 วัน